Greyhound Search (total 9 records for dam  OSHKOSH JUNO )

Dogs Listed by Name

NAME: WHELP DATE SIRE DAM LTATTOO RTATTOO SEX LAST RACE CURRENTLY RUNNING AT
OSHKOSH KENNY 2010-10-27 OSHKOSH SLAMMER OSHKOSH JUNO 54876 100D M 2013-03-28 Orange Park
OSHKOSH KIT KAT 2010-10-27 OSHKOSH SLAMMER OSHKOSH JUNO 54876 100A F 2013-08-21 Tri-State
OSHKOSH KRISTEN 2010-10-27 OSHKOSH SLAMMER OSHKOSH JUNO 54876 100C F 2015-04-29 Mobile
OSHKOSH KYRA 2010-10-27 OSHKOSH SLAMMER OSHKOSH JUNO 54876 100B F 2013-03-23 Sanford Orlando
OSHKOSH MABEL 2013-08-01 OSHKOSH LAMONT OSHKOSH JUNO 61728 83C F 2016-10-05 Mobile
OSHKOSH MAKO 2013-08-01 OSHKOSH LAMONT OSHKOSH JUNO 61728 83E M 2016-10-09 Southland
OSHKOSH MARSHA 2013-08-01 OSHKOSH LAMONT OSHKOSH JUNO 61728 83B F 2016-02-12 Wheeling
OSHKOSH MATTIE 2013-08-01 OSHKOSH LAMONT OSHKOSH JUNO 61728 83A F 2017-06-25 Flagler
OSHKOSH MYRON 2013-08-01 OSHKOSH LAMONT OSHKOSH JUNO 61728 83D M 2017-08-26 Wheeling