Greyhound Search (total 19 records for dam  OSHKOSH BOOTSIE )

Dogs Listed by Name

NAME: WHELP DATE SIRE DAM LTATTOO RTATTOO SEX LAST RACE CURRENTLY RUNNING AT
OSHKOSH BADGER 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92H M 2015-04-10 Pensacola
OSHKOSH BEAR 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92D M 2016-07-30 Southland
OSHKOSH BOOTS 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92E F 2015-04-11 Mobile
OSHKOSH BREANN 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92G F 2016-09-05 Pensacola
OSHKOSH BRODY 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92F M 2015-07-12 Wheeling
OSHKOSH BROOKLIN 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92C F 2017-08-11 Ebro
OSHKOSH BROWNIE 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92B F 2016-06-13 Mobile
OSHKOSH BRUNO 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92I M 2016-02-20 Palm Beach
OSHKOSH BULL DOG 2012-09-07 OSHKOSH FARLEY OSHKOSH BOOTSIE 59469 92A M 2015-09-09 Birmingham
OSHKOSH CRAMER 2014-08-25 FLYING HYDROGEN OSHKOSH BOOTSIE 64684 84A M 2017-08-04 Mobile
OSHKOSH NADENA 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93H F 2015-09-20 Wheeling
OSHKOSH NANA 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93F F 2015-12-26 Mobile
OSHKOSH NASH 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93B M 2016-06-28 Birmingham
OSHKOSH NATE 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93C M 2017-10-21 Southland
OSHKOSH NEKO 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93D M 2015-11-06 Naples
OSHKOSH NEWMAN 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93I M 2017-02-26 Palm Beach
OSHKOSH NEWT 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93A M 2015-11-19 Daytona Beach
OSHKOSH NIA 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93G F 2017-04-08 Wheeling
OSHKOSH NUDGE 2013-09-04 KIOWA SWEET TREY OSHKOSH BOOTSIE 62057 93E F 2016-01-18 Mobile